Photography No. 24, Series 1

Millerton – Poughkeepsie